Гроши /Укр./
валютний ринок ринок короткострокових банківських кредитів ринок короткострокових фінансових актвів

ринок капіталу (обіг більше ніж рік)

ринок ц.п. ринок середньо та довгострокових банківських кредитів.

Грошовий ринок потребує регулювання, або впливу саморегулюючих структур

Суб‘єкти грошового ринку (продавці, покупці, посередники).

Грошові потоки в межах грошового ринку їстотно розрізняються, це пояснюється суттєвою різницею прямого та опосередкованного фінансуваня в рамках ринку.

Пряме фінансування Найголовніші канали руху грошей: 1. Канал капітального акціонерого фінансування. 2. Канали позичання шляхом емісії облігацій та інших фінансових активів. Суб‘єкти: дом. господарства; фірми, держава; іноземні фіз та юр. особи.

Пряме фінансування це переміщення коштів по ринкових каналах безпосередьо від власника до позичальника.

Капітальне фінансування- це отримання коштів в облмін на право участі в власності фірми (акції).

Позичання - це отримання фірмою коштів в обмін на боргове забов‘язання сплатити борг в установленний строк з виплатою процента.

Опосередковане фінансування Взаємодіфя відбувається за допомогою фінансових посередників (класичний приклад - банк (механізм дії). Опосередковане фінансування відбувається за законом попиту та пропозиції. Балансування попиту та пропозиції та формування % на гроші виступає найважливішою функцією гошового ринку.

2.Попит на гроші та грошова пропозиція

Їснують суттєві відмінності формування попиту та пропозицції на грошовому ринку.

ПОПИТ- це намагання суб‘єктів мати в свлєму розпорядженні певну встановленну ними масу грошей.

Якщо розмір поточної каси коливається в короткостроковому періоді при заданому обсязі ВНП то це означає що проводиться політика регулювання депозитної ставки.

ПРОПОЗИЦІЯ грошей на рівні окремого суб‘єкта залежить від зміни доходності розміщення коштів в активи, отже от зміни %. Чим вища % тим вища пропозиція.

Пропозиція на макрорівні-постійний фактор= загальна маса грошей в обігу. Незалежить від %. Ставка рівноваги- крива попиту перетинає криву пропозиції.

Інвестиційні ресурси= заощадження - держ позички на внутрішньому ринку.

3. Ринок ЦП як складова частина грошового ринку.

Ринок ЦП- це складва частина фінансового ринку де відбувається трансформація заоадженнь в інвестиції за допомогою специфічного товару ЦП.

ЦП це боргове забов‘язання або свідотство про участь в капіталі. (види ЦП) ринок ЦП має механізми саморегуляції, регулювання РЦП в умовах ринку повинне бути мінімальним, урад на РЦП, Український РЦП.

4. Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку %.

Грошовий ринок повинен абезпечити повну трансформацію заощаджень в інвестиції, їснує 2 позиції щодо реального виконання цієї задачі: монетаристи-ТАК; кейнсіанці- НІ.

Монетаристи- ринкова с-ма має маханізм регулювання що стримує економічну крзу, впливає на фрми та на сімейні господарства: стимулюється бажання інвестувати та заощаджувати в рівних розмірах = %.

Зростання % призводить до зростання заощадженнь та падіння інестицій...... Якщо заощадження перевищать інвестиції......... Але монетаристи говорять що це буде тривати неловго = точка рівноваги=рівновага всієї економіки.

Кейнсіанці Рішення про заощадження та інвестування приймаються різними економічними суб‘єктами, що діють з різними мотивами. ..... Наявність заощадженнь у населення фірму взагалі не цікавить.

ТЕМА 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ 1. Грошова система та ії структурні елементи

грошова система- це форма організації грошових розрахунків в Україні

В склад грошової системи вкл.

1.Найменування грошової одиниці в національній економіці

2.Маштаб цін

3.Форми гошей що втановлені законодавчо і знаходяться в обігу

4.Форми організації безготівкових розрахунків

5.Порядок здійснення готівкового грошового обороту.

6.Державні структури, що регулюють грошовий обіг.

Маштаб цін- структурний елемент грошової системи, який характеризує кількість товарів, які можуть бути придбані за 1 грошову одиницю. Характеризуючи маштаб цін виділяють валютний курс. Валютний курс- це співвідношення між курсами валют двох країн. Деравний валютний курс встановлюється в алежності від конвертованності валюти.

"Правила проведення безготівкових розрахунків в Україні"- безготівковий обіг

"Порядок проведення касових операцій в економіці"- готівковий обіг

Основними суб‘єктами регулювання є: НБУ; Мін. Фін.; відповідні держ установи.

2. Основні типи грошових систем та їх еволюція

1. Ринкові та неринкові

2. Регульовані (паперово-грошові та кредитні) та саморегуюючі (гроши з золота та сірібла)

3. Монометалічні та біметалічні (1.паралельні в-ти; 2.подвійна (держава встановлювала співвідношення); 3."кульгаюча валюта"(один з металів кеарбувався в закритому порядку).

Закон Коперника Грешена (був сформрваний в умовах недоліук подвійної валюти, коли ринкова вартість грошей ен враховувалась і це призводило до тезаврації (здешевлення) закон витіснення хороших грошей поганими

мономеалізм ділеться на три групи: золотомонетний стандарт золотозливковий стандарт золотодевізний стандарт паперові та кредитні гроші 3.Державне регулювання рошової системи

Основним механізмом регулювання грошового обігу є банківські операції, Американський економіст Самуельсон вважав, що кожен центральний банк має єдину функцію- контроль за грошовою масою та кредитом. Інструменти впливу на грошово-кредитну систему можуть бути прямі (емісія) та опосередковані (через кредитні інститути).

Дворівнева банківська система(Центробанк та комерційні, ділові, інвестиційні банки).

Участь держави у капіталі ЦБ і наслідки...

У вітчизняній літературі ігнорувалося поняття державного борга (наслідки, ситуація в ринковій економіці). ЦБ є банком уряду, тому ЦБ приймає участь в розміщені і обслуговуванні державних боргових зобов‘язань.

Політика державного боргу... Для краї що бажають вступит до ЄС державний борг не повинен перевищувати 60 % від ВНП.

Державне регулювання грошового ринку в країнах з розвинутою економікою... фіскально бюджетними разом з грошово кредитними інструментами.

В Україні політика держ. боргу виражена....... Ефект фінансової піраміди

На грошовому ринку україни політика держ боргу проводиться в комплексі з %-ою і резрвною політикою

4. Інфляція

Інфляція (от лат. вздутие) це переповнення каналів горошового обороту знеціненними грошовими знаками.... Лаж на золото- підвищення ціни на золоті монети в паперових. Дізажіо- зменшення реальної вартості порівнянно з номінальним золотим вмістом сучасна інфляція - це знецінення грошей відносно товарів.

Деномінація (обмін старих знаків на нові в певній пропорції з зміною цін, і т. і.)

нуліфікація девальвація ревальвація ТЕМА 6. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТЬ КРЕДИТУ 1.необхідність кредитних видносин в економіці.

Перший кредит - при описі середньовічних ярмарок. Кредит (лат. довіряю) Основна передумова кредиту - сезонність в-ва.

Сезонні та несизонні в-ва = висновки слідства.

2. Сутність кредиту

Кредит- це економічні відносини між юридичними т фізичними особами і державою з приводу перерозподілу вартості на засадах поверенення іх вартості. Кредит є системою економічних відносин завдяки яким суспільство мобілізує вільні кошти, та використовує їх на потреби обороту.

Типи кредитних відносин(між ким)

Кредитні відносини відрізняються принципом обов‘язкового повернення грошей власнику передається лише споживна вартість.... гарант...... коли кредит не повертають він втрачає свою економічну сутність і перетворюється на фінансові відносини.

Сплата %! Де беруться кошти для кредитів...

3. Функціі кредиту в економіцці

Функція кредиту це спецефічний прояв його внутрішньої сутності

Виділяють 3 функції: перерозподільча емісійна (антиципаційна) цю функцію виконує тільки банківський кредит. Етодом кредитної експансії або рестрикції регулюється грошова маса. Випуск кредитних грошей легше аніж іх вилучення.

Контрольна 3 думки:

контроль це властивість і функція банків, а не кредиту контролює позичальника кредиту їснує самоконтроль позичальникка кредиту

Економічні МЕЖІ кредиту

просторова- це співвідношення кредиту з іншими економічними категоріями часова- це наявність ролі кредиту в різних історичних проміжках якісна- це наявність характерних тільки для кредиту ознак зовнішні- це відокремленність кредиту від всіх інших суспільних відносин. внутрішня- це співвідношення між різними формами та видами кредиту перерозподільча- вона обумовлена обсягом наявних в економіці ресурсів емісійна- випливає із функції створення грошей для обігу 4. Форми та види кредиту

форми:

грошовий товарний

види:

державний банківський (мб: внутрішньогосподарським, виробничий, платіжний, розрахунковий, плановий...

за строками позики: короткостроковий, середн., довго.)

комерційний споживчий міжнародний

Відносини в рамках банківського кредиту контролюються ЦБ держави. НБУ втановлює параметри про які звітує банк, в разі порушення сплачує штраф (параметри: максимальний розмір кредита на одного позичальника; ризик на одного позичальника).

Криза 1-го банку може дестабілізувати банківську систему вцілому.Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать