Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
p> Ртб – обсяг реалізації товарів, що забезпечує досягнення крапки беззбитковості.

Рівень безпеки (фінансової міцності0 може бути виражений і відносною величиною – коефіцієнтом безпеки (коефіцієнтом фінансової міцності). Його розрахунок здійснюється по наступній формулі:

КБ = ПБ/Ртцп = 860,5/ 1660,5 * 100 %= 51,8%

Де КБ – коефіцієнт безпеки (фінансової міцності);

Б – обсяг реалізації товарів, що забезпечує межа безпеки;

Ртцп – обсяг реалізації товарів, що забезпечує одержанні планової
(цільовий) суми балансового прибутку від торговельної діяльності.

• Визначення можливих результатів росту суми балансового прибутку від реалізації товарів при оптимізації співвідношення постійних і перемінних витрат звертання. Співвідношення постійних і перемінних витрат зветься операційний леверидж.

На малюнку представлені два підприємства, що при тому самому обсязі досягнутої суми реалізації товарів Рф мають однакову загальну суму витрат звертання й однакову суму чистого доходу. Однак, підприємство А має співвідношення постійних і перемінних витрат 2:1, а підприємство Б – 1:2.

З даних малюнка видно, що в силу сформованого операційного левериджа
(високої частки постійних витрат звертання в загальній їхній сумі) підприємство А значне пізніше досягає крапки беззбитковості Ртб, чим підприємство Б, тобто йому необхідно для цієї крапки реалізувати набагато більший обсяг товарів.

Разом з тим, при подальшому нарощуванні обсягу реалізації товарів
(після подолання крапки беззбитковості) підприємство А буде одержувати велику суму прибутку на одиницю приросту товарообігу, чим підприємство Б.
Це зв'язано з тим, що за рахунок постійних витрат їхній загальний рівень до товарообігу і чистого доходу на підприємстві А буде знижуватися в більшому ступені (збільшуючи тим самим за інших рівних умов суму балансового прибутку). Ступінь цієї залежності може бути визначена по формулі:

Эол = ?Бп/?Чд

Де Эол – ефект операційного левериджа;

?Бп - приріст суми балансового прибутку;

?Чд – приріст обсягу чистого доходу.

Таким чином, механізм керування формуванням суми прибутку торговельного підприємства з використанням системи «взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку» побудований на її залежності від наступних основних показників:

- обсягу реалізації товарів

- суми і рівня чистого доходу (валового доходу, за мінусом податкових платежів, здійснюваних з нього)

- суми і рівні перемінних витрат звертання;

- суми постійних витрат звертання;

- співвідношення постійних і перемінних витрат звертання.

Ці показники можуть розглядатися як основні фактори формування суми прибутку від реалізації товарів, впливаючи на які можна одержати необхідні результати.

Фінансовий аналіз

Під оптимальним фінансовим станом розуміється збалансованість окремих структурних елементів його активів і капіталу, а також його здатність забезпечувати високий рівень ефективності їхнього використання.

Рівень фінансового стану підприємства характеризується поруч елементів, основними з яких є:

1. Рівень плетежеспособности. Він дозволяє охарактеризувати можливості торговельного підприємства вчасно розплачуватися по своїх фінансових зобов'язаннях у залежності від стану ліквідності активів. Проведення такої оцінки вимагає попереднього угруповання активів торговельного підприємства за рівнем ліквідності, а його зобов'язань – по терміновості погашення. Для оцінки платоспроможності підприємства використовують наступні основні фінансові коефіцієнти:

А) Коефіцієнт абсолютної платоспроможності. Він показує, у якому ступені невідкладні фінансові зобов'язання торговельного підприємства забезпечені наявними в нього готовими коштами платежу. Розрахунок цього коефіцієнта провадиться по формулі:

КАП = А1 / ПРО1

Де КАП – коефіцієнт абсолютної платоспроможності;

А1 – сума готових кошт платежу;

ПРО1 – сума невідкладних (з терміном погашення до 1-го місяця) фінансові зобов'язання підприємства.

Б) Коефіцієнт проміжної платоспроможності. Він показує, у якому ступені всі короткострокові фінансові зобов'язання торговельного підприємства можуть бути задоволені за рахунок його високоліквідних активів і готових кошт платежу. Розрахунок здійснюється по формулі:

КПП = А2 / ПРО2

Де КПП – коефіцієнт проміжної платоспроможності;

А2 – сума готових кошт платежу й оборотних активів у високоліквідній формі;

ПРО2 – сума невідкладних і інших короткострокових (сос долею погашення до 3-х місяців) фінансових зобов'язань підприємства.

В) Коефіцієнт поточної платоспроможності. Він показує, у якому ступені вся поточна заборгованість торговельного підприємства (сума короткострокових позикових кошт) може бути задоволена за рахунок усіх його поточних короткострокових активнов.

КТП = ОА / КЗС

Де КТП – коефіцієнт поточної платоспроможності;

ОА – сума оборотних активів підприємства;

КЗС – сума короткострокових позикових коштів, що використовуються підприємством.

2. Рівень фінансової стійкості. Він дозволяє визначити рівень господарського ризику, зв'язаного з формуванням структури джерел капіталу торговельного підприємства, а відповідно і ступінь стабільності фінансового забезпечення розвитку підприємства в майбутньому періоді. Для проведення оцінки рівня фінансової стійкості торговельного підприємства використовуються наступні основні коефіцієнти.

А) коефіцієнт автономії. Показує, у якому ступені обсяг використовуваних торговельним підприємством активів сформований за рахунок власного капіталу і на скількох воно не залежно від зовнішніх джерел фінансування.

Б) коефіцієнт фінансування. Показує, який розмір позикових кошт
(довгострокову і короткострокових) приходиться на одиницю власного капталу, тобто характеризує ступінь залежності торговельного каптіала від зовнішніх джерел фінансування.

В) коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності. Він показує, у якому ступені загальний обсяг використовуваних активів сформований за рахунок відповідного і довгострокового позикового капіталу торговельного підприємства, тобто характеризує його незалежність від короткострокових позикових джерел фінансування. Розрахунок цього показника здійснюється по формулі.

КДН = (СК + Зкд) / А

СК – сума власного капіталу підприємства;

Зкд – сума позикового капіталу, притягнутого підприємством на довгостроковій основі.

Г) коефіцієнт маневреності власного капіталу. Він показує, яку частку займає власний капітал, інвестований в оборотні активи, у загальної сума власного капіталу.

Кмск = Скоа / СК

Де Скоа – сума власного капіталу підприємства інвестованого в оборотні активи;

СК – загальна сума власного капталу підприємства.

3. Рівень оборотності активів. Він дозволяє визначити рівень комерційної активності торговельного підприємства, показуючи на скільки швидко фінансових кошт інвестовані в активи, обертаються в процесі його торговельної діяльності. Для проведення узагальнюючої оцінки рівня оборотності активів торговельного підприємства використовуються наступні коефіцієнти:

А) коефіцієнт оборотності усіх використовуваних активів. Він характеризує число оборотів активів торговельного підприємства в розглянутому відрізку часу. Розрахунок цього показника здійснюється по формулі:

Коа = Р/А

Р – загальна сума реалізації товарів у розглянутому періоді;

А – середня вартість використовуваних активів у розглянутому періоді
(розглянута як середньо хронологічна).

Б) період обороту усіх використовуваних активів. Він характеризує середній період часу, протягом якого сукупні активи торговельного підприємства роблять повний господарський оборот. Розрахунок цього показника здійснюється по формулі:

Поа = А / Ро = Д / Коа

Де Ро – одноденний обсяг реалізації товарів у розглянутому періоді;

Коа – коефіцієнт оборотності усіх використовуваних активів.

4. Рівень рентабельності. Він дозволяє оцінити здатність торговельного підприємства генерувати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності й охарактеризувати загальну ефективність використання активів і вкладеного капіталу. Для проведення узагальнюючої оцінки рівня рентабельності в процесі характеристики фінансового стану торговельного підприємства використовуються наступні показники.

А) коефіцієнт рентабельності усіх використовуваних активів (або коефіцієнт економічної рентабельності). Він показує рівень чистого прибутку, генерований всіма активами торговельного підприємства, що знаходяться в його використанні.

Ра = НП / А

Ра – коефіцієнт рентабельності усіх використовуваних активів;

НП – сума чистого прибутку в розглянутому періоді;

А – середня вартість використовувані активів у розглянутому періоді.

Б) Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (або коефіцієнт фінансової рентабельності). Він характеризує прибутковість власного капіталу, інвестованого в торговельне підприємство.

Рск = НП/СК

Де Рск – коефіцієнт рентабельності власного капіталу;

НП – чистий прибуток підприємства в розглянутому періоді;

СК – середня вартість власного капіталу підприємства в розглянутому періоді.

В) коефіцієнт рентабельності реалізації товарів (або коефіцієнт комерційної рентабельності). Він характеризує прибутковість торговельної діяльності підприємства.

Рр = НП / Р

Де Рр – коефіцієнт рентабельності реалізації товарів;

Чп – чистий прибуток підприємства в розглянутому періоді;

Р – загальна сума товарів реалізованих у розглянутому періоді.

Вище були розглянуті найважливіші фінансові коефіцієнти, використовувані в процесі оцінки окремих аспектів фінансового стану торговельного підприємства.

Для заглибленої оцінки використовується більш велика система фінансових показників, основні з яких розглянуті вище.

Проведення інтегральної оцінки фінансового стану торговельного підприємства засновано на використанні відомої «моделі Дюпона».

Відповідно до цієї моделі коефіцієнт рентабельності усіх використовуваних активів торговельного підприємства визначається добутком коефіцієнта рентабельності реалізації товарів на коефіцієнт оборотності всіх активів.

Ра = Рр * КОа

Уловні позначення:

НП – сума чистого прибутку

Р – загальна сума реалізації товарів

А – середня сума усіх використовуваних активів

ОА – середня сума оборотних активів

ВА – середня сума позаоборотних активів

ТЗ – середня сума товарних запасів

МЗ – середня сума запасів матеріалів, МБП

ДЗ – середня сума дебіторської заборгованості

ТАК – середня сума грошових активів ПОА – середня сума інших оборотних активів

ВД – сума валового доходу

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать